OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Definice některých pojmů

RUBIKON stavby s.r.o. IČ:25686313, Voctářova 679, 180 00 Praha 8 prodávající Obchodní partner právnická nebo fyzická osoba, která hodlá uzavřít nebo uzavřela s RUBIKON stavby s.r.o. kupní smlouvu. Obchod uzavření a realizace kupní smlouvy. Smlouva o obchodních podmínkách písemná smlouva uzavřená s významnými obchodními partnery RUBIKON stavby s.r.o. Obsahuje obchodní podmínky individuálně upravené pro obchodování mezi RUBIKON stavby s.r.o a tímto partnerem. Dodávka splnění dodávky zboží objednané obchodním partnerem Přímá dodávka případ obchodu, kdy RUBIKON stavby s.r.o. odešle na základě objednávky obchodního partnera zboží. V takovém případě je dokladem o uzavření obchodu doklad o převzetí zboží obchodním partnerem. VOP – všeobecné obchodní podmínky společnosti Rubikon stavby s.r.o.

 

 

 1. Platnost obchodních podmínek

(1) Tyto podmínky platí pro všechny obchody, ve kterých vystupuje RUBIKON stavby s.r.o. jako prodávající,

není-li mezi stranami v rámcové kupní smlouvě případně v konkrétní dílčí kupní smlouvě výslovně písemně

sjednáno jinak.

(2) Platnost těchto podmínek při realizaci jednotlivého obchodu lze omezit nebo vyloučit pouze výslovným

písemným ujednáním RUBIKON stavby s.r.o. se smluvním partnerem. Omezení nebo vyloučení platí pouze

pro jednotlivý obchod, na které bylo sjednáno.

(3) Generálně lze tyto obchodní podmínky vyloučit pouze uzavřením písemné smlouvy o obchodních

podmínkách mezi RUBIKON stavby s.r.o. a konkrétním obchodním partnerem. Po uplynutí doby, na kterou

byla taková smlouva uzavřena, se na další obchody s tímto obchodním partnerem použijí ustanovení

obsažená v těchto obchodních podmínkách.

(4) Obchodní partner přistupuje na tyto obchodní podmínky jejich podpisem v okamžiku vystavení objednávky,

když před jejím vystavením je povinen se s těmito obchodními podmínkami, které jsou zveřejněny na www

stránkách RUBIKON stavby s.r.o. a volně dostupné na prodejně, seznámit. V pochybnostech se má za to, že

tyto obchodní podmínky RUBIKON stavby s.r.o. a obchodním partnerem platí, ledaže obchodní partner

prokáže opak.

 

 

III. Nabídky

(1) Nabídky RUBIKON stavby s.r.o. jsou odpovědí na poptávku obchodního partnera.

(2) Nabídky RUBIKON stavby s.r.o. obsahují technické a cenové údaje poptávané dodávky. Dle obsahu

poptávky obchodního partnera mohou obsahovat i další vyžádané údaje.

(3) Součástí nabídky RUBIKON stavby s.r.o. je odkaz na www stránky RUBIKON stavby s.r.o. obsahující tyto

obchodní podmínky. Důkazní břemeno o okolnosti, že by společnost RUBIKON stavby s.r.o. neseznámila

obchodního partnera s těmito obchodními podmínkami nese ten, kdo takovou okolnost tvrdí.

(4) RUBIKON stavby s.r.o. není vázána svými nabídkami, proforma účty ani obdobnými jednostrannými

prohlášeními. To neplatí, pokud se své nabídky dovolá RUBIKON stavby s.r.o. v potvrzení objednávky, nebo

pokud na nabídku odkáže písemná smlouva mezi RUBIKON stavby s.r.o. a obchodním partnerem.

V takovém případě bude nabídka přílohou a nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 

 1. Uzavření smluvního vztahu

(1)Uzavřením smluvního vztahu vznikají RUBIKON stavby s.r.o. a obchodnímu partnerovi práva a

povinnosti plynoucí z daného smluvního vztahu.

(2)K uzavření smluvního vztahu mezi RUBIKON stavby s.r.o. a obchodním partnerem dochází

v okamžiku:

 1. a) podpisu písemné kupní smlouvy
 2. b) doručením potvrzení o přijetí objednávky, které RUBIKON stavby s.r.o vystavuje prostřednictvím

systému ByzWin ( systém užívaný RUBIKON stavby s.r.o k evidenci přijatých objednávek) s číselným

označením R-200Xxxxx, obchodnímu partnerovi .

 1. c) převzetím objednané dodávky obchodním partnerem, tzv. přímá dodávka

(3)Písemnou smlouvu může platně za RUBIKON stavby s.r.o. podepsat pouze jednatel společnosti. Jiná

osoba může smlouvu podepsat pouze na základě písemného zmocnění jednatele nebo písemného pověření

jednatele v rámci výkonu zastávané funkce, v tom případě musí být písemná plná moc k dokumentu

připojena. Ohledně osoby podepisující smlouvu za obchodního partnera je RUBIKON stavby s.r.o. vždy

v dobré víře, že jde o osobu oprávněnou takový dokument podepsat.

(4)Potvrzení o přijetí objednávky od obchodního partnera provádí RUBIKON stavby s.r.o. výlučně

písemně. Jiné než písemné potvrzení objednávky je neplatné. Potvrzením objednávky nelze uzavřít smlouvu

na dodávku převyšující svou hodnotou 100 000,- Kč. Objednávku je oprávněn potvrdit písemně pověřený

pracovník příslušné organizační části RUBIKON stavby s.r.o.

 

 1. Předmět dodávky

(1) Předmětem dodávky je zboží, které bylo jako plnění mezi RUBIKON stavby s.r.o. a obchodním partnerem

sjednáno některým ze způsobů popsaných v oddíle IV. těchto obchodních podmínek.

(2) Zboží dodávané RUBIKON stavby s.r.o. má technické parametry sjednané s obchodním partnerem a splňuje

technickými parametry zákonné požadavky kladené na toto zboží.

(3) Spolu se zbožím jsou součástí dodávky i příslušné dokumenty.

(4) Dle povahy dodávky jsou dokumenty uvedenými v čl.V oddílu 3 těchto obchodních podmínek: návod na

použití, záruční list, prohlášení o shodě, certifikát, dodací list, jiný dokument.

(5) Součástí dodávky je i obal, ve kterém je zboží dodáváno. To neplatí pro palety, přepravní kontejnery a

obdobné vratné věci pro přepravu.

(6) Součástí dodávky není doprava, nedohodne- li se RUBIKON stavby s.r.o. s obchodním partnerem jinak.

(7) Případná nekompletnost dodávky RUBIKON stavby s.r.o. nebude považována za nesplnění dodávky jako

celku, ale zakládá právo obchodního partnera na zahájení reklamačního řízení.

 

 1. Místo dodávky

(1) Není- li sjednáno jinak, je místem dodávky sídlo RUBIKON stavby s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku.

(2) Je- li součástí dodávky i doprava (popř. pokud obchodní partner dodatečně dopravu požaduje) splní

RUBIKON stavby s.r.o. svou povinnost dodat zboží předáním dodávky prvnímu přepravci.

 

VII. Čas dodávky

(1) Dodávka musí být splněna společností RUBIKON stavby s.r.o. v termínu sjednaném v rámci smluvního

vztahu. Není-li termín dodání sjednán, pak ve lhůtě obvyklé pro splnění dodávky daného typu a v souladu

s dodacími podmínkami výrobců daných typů zboží, které jsou součástmi dodávky.

(2) Není- li dodávka splněna včas, dostává se RUBIKON stavby s.r.o. do prodlení. Jediným důsledkem prodlení

je vznik nároku obchodního partnera na zaplacení smluvní pokuty ve výši sjednané ve smluvním vztahu.

Obchodní partner nemá nárok na náhradu škody způsobené prodlením. Obchodní partner není oprávněn

uplatňovat vůči RUBIKON stavby s.r.o. ani jakékoliv jiné nároky vzniklé v důsledku prodlení

(3) Odstoupení obchodního partnera od smluvního vztahu je v případě prodlení RUBIKON stavby s.r.o. možné

pouze tenkrát, bylo- li pro tento případ výslovně sjednáno.

(4) Prodlení RUBIKON stavby s.r.o. se považuje za nepodstatné porušení smlouvy.

 

VIII. Ostatní povinnosti při dodávce-odběru zboží

 (1) Obchodní partner je povinen převzít dodávku ve sjednaný den v sídle RUBIKON stavby s.r.o., není- li

sjednáno jinak. V případě, že zboží nebude obchodním partnerem odebráno nejpozději ve lhůtě 5 ti dnů od

smluveného data nebo výzvy spol. Rubikon stavby s.r.o. k odebrání zboží, má dodavatel právo účtovat

skladné a manipulaci ve výši 100 Kč za každý den prodlení s odebráním zboží. Tato částka bude připočtena

ke kupní ceně a je splatná v den odběru zboží nebo může být odečtena dodavatelem z poskytnuté slevy dle

smluvních podmínek.

(2) Při převzetí dodávky je obchodní partner povinen potvrdit RUBIKON stavby s.r.o. dodací list nebo

skladovou výdejku, která je součástí prodejky – dokladu při platbě v hotovosti. Bez potvrzení dodacího listu,

výdejky je RUBIKON stavby s.r.o. oprávněna dodávku nepředat, aniž by na její straně nastaly důsledky

prodlení. O odmítnutí dodávky učiní pracovník RUBIKON stavby s.r.o. na dodacím listu záznam.

(3) Obchodní partner je povinen při převzetí dodávky zboží prohlédnout, a zkontrolovat její úplnost, kvalitativní

bezchybnost a dle možností i funkčnost zboží. Nedostatky dodávky zaznamená pracovník obchodního

partnera do dodacího listu. Na pozdější reklamace ohledně úplnosti, kvality a funkčnosti dodávky není

povinna brát RUBIKON stavby s.r.o. zřetel.

(4) V případě sporu jsou rozhodující záznamy na dodacím listu, který je v originále v držení RUBIKON stavby

s.r.o..

(5) Na dodávky plněné prostřednictvím veřejného dopravce se použijí shora uvedená ustanovení přiměřeně.

 

 1. Přechod vlastnického práva

 (1) Vlastnictví k předmětu dodávky přechází na obchodního partnera společnosti RUBIKON stavby s.r.o.

okamžikem úplného zaplacení ceny zboží, není- li ve smluvním vztahu sjednáno jinak.

(2) Nebezpečí škody na zboží, ztráty nebo zničení přechází na obchodního partnera v okamžiku splnění dodávky

(3) Do úplného zaplacení zboží není obchodní partner oprávněn učinit z dodávky součást nebo příslušenství jiné

věci ani učinit právní úkon směřující k převodu vlastnického práva k dodávce na třetí osobu. Takové jednání

obchodního partnera je neoprávněným zásahem do vlastnického práva RUBIKON stavby s.r.o. se všemi

s tím souvisejícími právními následky. Takové jednání obchodního partnera je též způsobilé naplnit

skutkovou podstatu některého majetkového trestného činu.

(4) V případě, že obchodní partner poruší ustanovení čl. IX odst. 3 těchto obchodních podmínek je RUBIKON

stavby s.r.o. oprávněna po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 10% ceny dodávky. Právo na náhradu

škody, vrácení dodávky a učinění právních kroků spojených s neoprávněným zásahem do vlastnického práva

RUBIKON stavby s.r.o. tím není dotčeno.

 

 1. Cena zboží, díla, služby

1) Obchodní partner je povinen zaplatit RUBIKON stavby s.r.o. za dodávku sjednanou cenu.

2) Není- li smluvním vztahem sjednáno jinak, zahrnuje sjednaná cena veškeré součásti a příslušenství dodávky.

3) Cenu vyúčtuje RUBIKON stavby s.r.o. obchodnímu partnerovi po splnění dodávky fakturou - daňovým

dokladem s číselným označením 201Xxxxxx vystaveným v systému ByzWin, který RUBIKON stavby s.r.o

výhradně používá pro fakturaci. Ve faktuře - daňovém dokladu RUBIKON stavby s.r.o. zúčtuje zálohy

dosud poskytnuté obchodním partnerem.

4) RUBIKON stavby s.r.o. je oprávněna požadovat zálohové platby na dodávky před jejím dodáním, a to až do

výše 100% sjednané ceny dodávky vč. DPH

5) Obchodní partner je povinen uhradit fakturu - daňový doklad ve lhůtě splatnosti, která je na faktuře uvedena.

Pro případ prodlení s úhradou faktury je obchodní partner povinen uhradit RUBIKON stavby s.r.o. úrok

z prodlení ve výši 0,1% z dlužném částky za každý den prodlení, není- li smluvním ujednáním sjednána

stanovena jiná výše úroku z prodlení.

6) V případě prodlení s převzetím zboží kupujícím, které bude delší než jeden (1) měsíc, je kupující povinen

zaplatit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny zboží. Ujednání stran stanovená

v odst. 3 tohoto článku smlouvy tímto nejsou dotčena.

7) Prodlení obchodního partnera s úhradou kterékoliv splatné částky delší jak 30 dnů zakládá právo společnosti

RUBIKON stavby s.r.o. odstoupit. Odstoupením od smluvního vztahu se vztah ruší od samého počátku.

Obchodnímu partnerovi vzniká povinnost vrátit dodané zboží a zaplatit odstupné ve výši 100% ceny

dodávky. Odstupné zúčtuje RUBIKON stavby s.r.o. fakturou - daňovým dokladem. Na původně

vyfakturovanou cenu zašle RUBIKON stavby s.r.o. obchodnímu partnerovi dobropis.

8) Důsledkem prodlení obchodního partnera se zaplacením záloh je prodloužení lhůty RUBIKON stavby s.r.o.

ke splnění dodávky, a to v poměru takovém, že za každý den prodlení se zaplacením zálohy se prodlužuje o

dva dny dodací lhůta. Při prodlení delším jak 30 dnů je RUBIKON stavby s.r.o. oprávněna od smluvního

vztahu odstoupit.

9) V případě uzavírání dalších kupních smluv bude kupující povinen hradit dodané zboží v hotovosti při jeho

přijetí. Prodávajícímu v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny ve sjednané lhůtě splatnosti dále

vzniká právo jednostranně zrušit ujednání o slevách poskytnutých na konkrétní KS – objednávce a tento

obchodní rozdíl dofakturovat samostatným daňovým dokladem – fakturou se splatností 10 dnů. Stejný nárok

platí i pro slevy uvedené v rabatovém listu, který je přílohou této uzavřené smlouvy.

 

 1. Nároky z vad dodaného zboží

(1) V případě, že budou při dodání zboží zjištěny vady množství vzniká obchodnímu partnerovi právo na dodání

chybějícího zboží. Vady množství je obchodní partner povinen přezkoumat při převzetí zboží (viz. čl.VIII.

odst.3 ).

(2) Ostatní vady zboží zjistitelné při předání je obchodní partner povinen přezkoumat a uplatnit u RUBIKON

stavby s.r.o. nejpozději při převzetí zboží a vyznačit je v dodacím listu. Vady skryté je obchodní partner

povinen uplatnit u RUBIKON stavby s.r.o. písemně bezprostředně po jejich zjištění, nejpozději do 3 dnů od

jejich zjištění, jinak práva obchodního partnera z titulu vad zboží vůči společnosti RUBIKON stavby s.r.o.

zanikají. Nároky obchodního partnera z vad zboží neuplatněné nejpozději do 6 měsíců od dodání zboží

uplynutím této doby zanikají.

(3) Při vadách, které znemožňují užívání dodaného zboží nebo jeho užívání neúměrně ztěžují, má obchodní

partner právo na bezplatné odstranění vady. Pokud vada nebude odstranitelná, má obchodní partner právo na

dodání nového bezvadného zboží. Pokud dodávka nového zboží ze strany RUBIKON stavby s.r.o není

možná, je obchodní partner oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a RUBIKON stavby s.r.o je povinna vrátit

obchodnímu partnerovi zaplacenou kupní cenu.

(4) Při vadách, které neznemožňují užívání dodaného zboží nebo jeho užívání neúměrně neztěžují, má obchodní

partner právo na bezplatné odstranění vady. Pokud vada nebude odstranitelná, má obchodní partner právo na

slevu z kupní ceny. Výše slevy bude určena s ohledem na charakter vady a rozsah omezení užívání dodaného

zboží v důsledku zjištěné vady.

 

XII. Záruka

(1) V případě, že RUBIKON stavby s.r.o. poskytuje na dodávané zboží záruku, je tato vždy vyznačena na

dodacím či záručním listě popř. skladové výdejce dodaném obchodnímu partnerovi. Pokud v dodacím listu

nebo skladové výdejce není záruka vyznačena nebo pokud spolu se zbožím není dodán záruční list, má se za

to, že RUBIKON stavby s.r.o. poskytuje záruku stejnou jakou uvádí výrobce daného výrobku nebo

stanovenou zákonem.

(2) V případě písemně uzavřené smlouvy s obchodním partnerem musí být záruka a délka záruční doby sjednána

výslovně v této smlouvě.

(3) Délka záruční doby se řídí délkou uvedenou v dodacím nebo záručním listě, popř. v písemné smlouvě.

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží obchodním partnerem.

(4) Nároky plynoucí ze záruky musí být uplatněny u RUBIKON stavby s.r.o. obchodním partnerem písemně, a

to bezprostředně po zjištění vady, nejpozději však do konce záruční doby.

(5) Nároky obchodního partnera z vad zboží, na které se vztahuje záruka se řídí ustanoveními čl. XI odst. 3,4

těchto obchodních podmínek.

(6) Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené běžným opotřebením, užíváním zboží v rozporu s jejich

běžným určením či určením stanoveným RUBIKON stavby s.r.o. nebo výrobcem zboží a dále vady

způsobené zásahy obchodního partnera, třetích osob či okolnostmi způsobené vyšší moci. Dále se záruka

nevztahuje na výrobky zabudované osobou, která nemá patřičné odborné oprávnění k provádění takové

činnosti a na zboží zabudované v rozporu se záručními a technickými postupy jednotlivých výrobců.

XIII. Závěrečná ustanovení

 

 

(1) Pro obchody realizované s dodavatelem platí přednostně nákupní řád a reklamační řád společnosti

RUBIKON stavby s.r.o. zveřejněný na www stránkách. Záležitosti nákupním a reklamačním řádem

neupravené se řídí těmito obchodními podmínkami.

(2) Tyto obchodní podmínky a všechny vztahy z nich vyplývající, jakož i obchodní a právními vztahy s tím

související se řídí ustanoveními platného zákona.

(3) Všechny spory vznikající z těchto obchodních podmínek a smluv, které se řídí těmito obchodními

podmínkami a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním

rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

(4) Neplatnost části těchto obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení obchodních

podmínek.

(5) Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 05.10.2015 na dobu neurčitou.

 

Kontaktní údaje

Tel: 284 815 110

Email: info@rubikon.cz

 

VYPRACOVAL: Pavel Haniger DATUM VYTVOŘENí DOKUMENTU: 05.10.2015